Zdolność kredytowa

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zaś zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.
W tym artykule jest również wpisane pewne odstępstwo od powyższych zasad. Pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. Ma to zastosowanie w przypadku osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną, a także w przypadku nowo utworzonego przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.
Należy przy tym dodać, że różne banki stosują niekiedy różne procedury oceny zdolności kredytowej i na podstawie nieraz także różnych dokumentów.

Author: admin